Góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành ngày 05/03/2020 của Chính phủ và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030…

Những tập ký sự này sẽ góp phần “đánh thức biển”, khơi dậy, lan tỏa tình yêu biển đảo, nhận thức được tầm quan trọng, hiểu biết đầy đủ về biển đảo của Tổ quốc, biết bảo vệ di sản vô giá, giữ gìn môi trường biển trong mọi “công dân biển” và du khách đến với Việt Nam.

Khái quát được giá trị lịch sử, văn hóa, lợi ích kinh tế, địa lý, của biển đảo Việt Nam. Đưa ra được những thông điệp kêu gọi mọi công dân biển bảo vệ lãnh hải, môi trường, và tài nguyên biển vô giá để góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.