Tin tức

Giá trị truyền thông của dự án

Ký sự Đất nước nhìn từ biển sẽ góp phần “đánh thức biển”, khơi dậy được tình yêu biển đảo, nhận thức được tầm quan trọng, hiểu biết đầy đủ …